Publikacje

Na zakończenie prac badawczych w tej sekcji zamieścimy raport z ogólnopolskiego badania społecznego wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na temat tolerancji oraz jej znaczenia dla integracji.

Dostępna do pobrania będzie również monografia, w której opiszemy wnioski z badania społecznego oraz ze zrealizowanych w ramach działań projektowych spotkań i warsztatów, jak również diagnozę relacji pomiędzy tolerancją a integracją w szkołach, do których uczęszczają uczniowie cudzoziemscy. Ponadto w monografii znajdą się opracowane rekomendacje kierunków i sposobów oddziaływania w tym zakresie.

Barbara Dobrowolska. Tolerancja wobec odmienności kulturowej. Zadania szkoły.
Barbara Dobrowolska. Tolerancja wobec odmienności kulturowej. Zadania szkoły.

Opracowanie Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE), autorstwa pani Barbary Dobrowolskiej. W publikacji znajduje się omówienie takich zagadnień, jak: czym jest odmienność kulturowa; odmienność a obcość; tolerancja; wielokulturowość; międzykulturowość; szkoła a kulturowa odmienność uczniów, dziecko z „innej” kultury w szkole; szkoła jako miejsce adaptacji i jej uwarunkowania; postawy nauczycieli wobec różnorodności kulturowej; kompetencje kulturowe i międzykulturowe nauczycieli i uczniów; kultura szkoły a różnorodność narodowo-etniczna jej uczniów; Zadania szkoły

Lenka Dražanová, Andrew Geddes. Attitudes towards Ukrainian refugees and governmental responses in 8 European countries

Artykuł "Attitudes towards Ukrainian refugees and governmental responses in 8 European countries" z projektu Asile rzuca światło na złożone postawy wobec uchodźców z Ukrainy w różnych państwach europejskich. Przedstawia on fascynującą analizę, w jaki sposób osobiste doświadczenia i kontakty międzygrupowe mogą wpływać na postrzeganie uchodźców. Badanie to oferuje unikalne spojrzenie na dynamikę międzykulturową w szkołach, gdzie różnorodność kulturowa i etniczna jest coraz bardziej widoczna. Artykuł ten dostarcza ważnych wskazówek dla edukatorów i uczniów na temat budowania bardziej tolerancyjnych i integracyjnych społeczności szkolnych. Artykuł dostępny jest w języku angielskim na stronie internetowej: https://www.asileproject.eu/attitudes-towards-ukrainian-refugees-and-governmental-responses-in-8-european-countries/

Małgorzata Kossowska, Paulina Szwed, Ewa Szumowska, Jolanta Perek-Białas, Aneta Czernatowicz-Kukuczka. The role of fear, closeness, and norms in shaping help towards war refugees

Artykuł, "The role of fear, closeness, and norms in shaping help towards war refugees" z Scientific Reports, analizuje, jak polskie społeczeństwo reaguje na uchodźców z Ukrainy, biorąc pod uwagę czynniki takie jak strach, bliskość i normy społeczne. Ten artykuł dostarcza cennych informacji na temat wpływu postrzegania uchodźców na gotowość do niesienia im pomocy. Jest to szczególnie istotne w kontekście edukacji, gdzie zrozumienie i empatia wobec różnorodnych doświadczeń może wpłynąć na kształtowanie środowiska szkolnego przyjaznego dla różnorodności kulturowej. Atykuł dostępny jest w języku angielskim na stronie internetowej: https://www.nature.com/articles/s41598-023-28249-0

Alexandru D. Moise, James Dennison, Hanspeter Kriesi. What makes Ukrainian refugees different from other refugees in the eyes of Europeans?

Artykuł "What makes Ukrainian refugees different from other refugees in the eyes of Europeans?" z EUROPP, London School of Economics, bada, dlaczego postawy wobec uchodźców z Ukrainy różnią się od postaw wobec innych grup uchodźców takich, jak Afgańczycy czy Somalijczycy. Artykuł ten dostarcza ważnych wniosków dotyczących roli tożsamości, kultury i religii w kształtowaniu postaw wobec uchodźców. Jest to niezwykle ważne dla nauczycieli i uczniów, ponieważ pomaga zrozumieć, jak różne aspekty tożsamości mogą wpływać na integrację i współpracę w różnorodnym środowisku szkolnym. Artykuł dostępny jest w języku angielskim na stronie internetowej: https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2023/11/17/what-makes-ukrainian-refugees-different-from-other-refugees-in-the-eyes-of-europeans/

Sonia Nieto. Moving Beyond Tolerance in Multicultural Education

W świecie, który coraz bardziej staje się globalną wioską, edukacja wielokulturowa staje się kluczowym elementem w kształtowaniu przyszłych pokoleń. W tym kontekście, artykuł "Moving Beyond Tolerance in Multicultural Education" rzuca nowe światło na sposób, w jaki możemy podejść do edukacji w szkołach. Zamiast ograniczać się do samego 'tolerowania' różnorodności, autorzy zachęcają nas do przyjęcia bardziej aktywnego i uznającego podejścia, które celebruje i szanuje różnorodne kultury i wierzenia. Ten artykuł stanowi nie tylko fascynującą lekturę, ale także inspirację dla nauczycieli i uczniów do pogłębiania swojego zrozumienia i szacunku dla różnorodności kulturowej. Artykuł dostępny jest w języku angielskim.

Denise-Marie Ordway. Multicultural education: How schools teach it and where it falls short

Artykuł, "Multicultural education: How schools teach it and where it falls short", stawia pytanie o to, jak szkoły na całym świecie radzą sobie z wyzwaniem edukacji wielokulturowej. Artykuł ten zgłębia, w jaki sposób szkoły wprowadzają tę edukację i wskazuje na obszary, w których może ona być niewystarczająca. Przedstawia strategie edukacyjne, które mają na celu nie tylko poszerzenie wiedzy uczniów o różnych kulturach, ale także pomoc w rozwijaniu ich pozytywnego poczucia własnej wartości i tożsamości. Ten artykuł jest szczególnie wartościowy dla nauczycieli i decydentów, którzy poszukują skutecznych sposobów na włączenie i celebrację różnorodności w swoich szkołach i społecznościach. Artykuł jest dostępny w języku angielskim na stronie internetowej: https://journalistsresource.org/education/multicultural-education-schools/

Wyniki badań naukowych

Prezentacja wyników badań naukowych przeprowadzonych w ramach projektu "Szkoła dla wszystkich - od tolerancji do integracji" wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na temat tolerancji oraz jej znaczenia dla integracji, przedstawiona podczas 50. Dni Społecznych KUL podczas panelu naukowego "Szkoła dla wszystkich - od tolerancji do integracji".

Skala Tolerancji Międzyludzkiej (IPTS)

Prezentacja "Skala Tolerancji Międzyludzkiej (IPTS)", przedstawiona podczas 50. Dni Społecznych KUL podczas panelu naukowego "Szkoła dla wszystkich - od tolerancji do integracji".