O projekcie

Główną ideą projektu "Szkoła dla wszystkich – od tolerancji do integracji" jest tworzenie lepszego klimatu do nauki i lepszych wyników w nauce poprzez promocję wśród uczniów i nauczycieli postaw opartych na tolerancji wobec wszelkiej odmienności/inności, poszanowaniu praw człowieka i godności ludzkiej oraz poszukiwaniu wzajemnego zrozumienia i radzenia sobie z napięciami czy konfliktami. Nasza inicjatywa służy również popularyzacji wiedzy naukowej z zakresu nauk społecznych (perspektywa psychologiczna, socjologiczna i pedagogiczna) na temat:

- postaw tolerancji, szacunku, poszanowania godności osobistej wśród uczniów;

- otwartości na wielokulturowość;

- relacji pomiędzy tolerancją a procesami integracji i współpracy w środowisku szkolnym.

Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na zachodzące procesy w systemie edukacji związane z coraz większą liczbą dzieci cudzoziemskich w szkołach.

Do projektu zaprosimy przedstawicieli środowiska nauki, oświaty oraz organizacji pozarządowych, które w swojej działalności podejmują kwestie szeroko rozumianej tolerancji i równości w szkołach, rozumianych w duchu personalistycznej koncepcji osoby. Zaplanowaliśmy takie działania, jak:

1. Promowanie wiedzy dotyczącej problemu tolerancji, równości, szacunku wobec osób odmiennych kulturowo poprzez:

- spotkania (w formie pogadanek) uczniów z osobami, które pochodzą z odmiennych kultur bądź mają doświadczenie życia w wielu systemach społeczno-kulturowych,

- warsztaty w zakresie wielokulturowości dla uczniów, znaczenia tolerancji i otwartości uczniów w kontekście integracji szkolnej, stereotypów, dyskryminacji czy uprzedzeń w środowisku wielokulturowym, dyskusje na tematy związane z tolerancją. Warsztaty poprowadzą badacze oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych (eksperci i praktycy) dla kadry pedagogicznej.

Zaplanowaliśmy również wydarzenia integrujące środowisko naukowe, szkolne oraz organizacje pozarządowe. Celem tych spotkań, realizowanych w formie paneli dyskusyjnych (z udziałem naukowców polskich i międzynarodowych), jest dzielenie się wiedzą naukową oraz ekspercką w zakresie wskazanej problematyki. Uczestnicy: specjaliści zajmujący się naukowo tematem wielokulturowości i tolerancji, przedstawiciele NGO (eksperci i praktycy), przedstawiciele administracji samorządowej, dyrektorzy szkół, kadra pedagogiczna, uczniowie szkół ponadpodstawowych.

2. Inicjowanie wśród uczniów działań, które będą rozwijać kompetencje w zakresie kształtowania i rozwijania postaw tolerancji, szacunku, poszanowania praw człowieka. Planowany jest konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którego założeniem jest „uchwycenie” na zdjęciu lub krótkim filmiku realizacji wartości tolerancji i szacunku wobec wszelkiej odmienności, innych ludzi czy promujących równość w życiu codziennym.

3. Zainicjowanie nowej jakości we wspólnych relacjach pomiędzy światem nauki (badaczy) a praktykami mierzącymi się na co dzień z problemami we wskazanym obszarze. Założeniem projektu jest stworzenie trwałej platformy dla efektywnej współpracy poprzez popularyzację pracy i osiągnięć naukowców, badań naukowych i promocję nauki. Miejscem dyskusji będzie – poza wspólnymi spotkaniami – przestrzeń wirtualna.

4. Prowadzenie ogólnopolskich badań społecznych (ilościowych) wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na temat tolerancji oraz jej znaczenia w kontekście procesu integracji. Ze względu na migracje, których jednej z głównych przyczyn należy upatrywać w wojnie toczącej się na Ukrainie, obserwowane zmiany są bez precedensu. Badania w tym zakresie, bazujące na dotychczasowych ustaleniach naukowych, pozwolą na rozwijanie wiedzy naukowej na temat relacji pomiędzy tolerancją a integracją w szkołach, do których uczęszczają uczniowie cudzoziemscy.

Całkowita wartość projektu: 476 879,20 zł, kwota dofinansowania: 429 792,20 zł.

Okres realizacji: od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wykonawcą projektu jest Fundacja Polskiej Akademii Nauk

Projekt „Szkoła dla wszystkich – od tolerancji do integracji” jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki II” (moduł „Popularyzacja nauki”). Numer umowy: POPUL/SN/0295/2023/01.

Patronaty