Konkurs fotograficzno-filmowy

Zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie dla uczniów klas 6-8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którego założeniem jest "uchwycenie" na zdjęciu lub krótkim filmiku realizacji (promocji) wartości równości w życiu codziennym, tolerancji, szacunku wobec osób odmiennych kulturowo. Pula nagród w konkursie wynosi 5.500 zł.

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 kwietnia 2024 r.

Celem organizowanego konkursu jest propagowanie postaw tolerancji i szacunku wobec osób odmiennych kulturowo, czyli pochodzących z innego państwa niż Polska, jak również zwiększenie wrażliwości uczniów na problemy nietolerancji i dyskryminacji.

Tematem konkursu jest przedstawienie realizacji wartości tolerancji, szacunku wobec osób odmiennych kulturowo oraz równości w życiu codziennym za pomocą:

Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie podanym w Regulaminie Konkursu spełnić następujące warunki (łącznie):

1) uzupełnić i przesłać elektroniczny formularz zgłoszenia dostępny pod adresem: Formularz zgłoszeniowy Google

2) przesłać pocztą (lub przekazać osobiście) oryginał właściwego, podpisanego Oświadczenia, określonego w Regulaminie Konkursu (do pobrania poniżej)

Oświadczenie pełnoletniego Uczestnika(-czki) Konkursu [PDF]

Oświadczenie Rodzica/Opiekuna prawnego niepełnoletniego Uczestnika(-czki) Konkursu [PDF]

na nasz adres korespondencyjny:
Fundacja Polskiej Akademii Nauk
ul. Turystyczna 44
20-207 Lublin
Z dopiskiem: „Konkurs Szkoła dla wszystkich”.

3) przesłać na adres e-mail: [email protected] link do filmu bądź zdjęcia konkursowego zamieszczonego przez Autora(-kę) w jednym z wymienionych w Regulaminie Konkursu sposobów lub, w przypadku zdjęcia analogowego, wysłać je pocztą na adres:

Fundacja Polskiej Akademii Nauk
ul. Turystyczna 44
20-207 Lublin
Z dopiskiem: „Konkurs Szkoła dla wszystkich”.

Autorom najlepszych projektów wręczymy następujące nagrody:

1 miejsce – nagroda o wartości 1000 zł;
2 miejsce – nagroda o wartości 500 zł;
3 miejsce – nagroda o wartości 300 zł.

1 miejsce – nagroda o wartości 500 zł;
2 miejsce – nagroda o wartości 300 zł;
3 miejsce – nagroda o wartości 150 zł.

Nagrody dostarczymy w formie bonów zakupowych.

W obu kategoriach nagrody przyznamy oddzielnie dla projektów konkursowych w poszczególnych grupach wiekowych – oddzielnie dla grupy uczniów klas 6-8 szkół podstawowych oraz oddzielnie dla grupy uczniów szkół ponadpodstawowych. Wyłonimy:

Prace, które otrzymają nagrody, zostaną zaprezentowane na stronach internetowych Fundacji Polskiej Akademii Nauk oraz w mediach społecznościowych.

Projekty konkursowe należy przesłać w określony w Regulaminie Konkursu sposób:

Dodatkowe wyjaśnienia:

  • do Konkursu możesz zgłosić jedną pracę w jednej kategorii – możesz zgłosić maksymalnie jeden projekt w formie zdjęcia/fotoreportażu oraz maksymalnie jeden film. Pamiętaj, że każdy z projektów konkursowych musi być jednak zgłoszona oddzielnie – w przypadku chęci zgłoszenia zarówno zdjęcia/fotoreportażu, jak i filmu, musisz przesłać do nas dwa oddzielne formularze zgłoszeniowe, oddzielne Oświadczenie (dla pełnoletniego Uczestnika lub Oświadczenie Rodzica/Opiekuna prawnego niepełnoletniego Uczestnika) oraz oddzielną wiadomość e-mail zawierającą link do danego projektu konkursowego;
  • prace zgłaszane do Konkursu nie mogą być wcześniej publikowane w Internecie lub w innym medium oraz nie mogą być przedstawiane w żadnym innym konkursie;
  • musisz posiadać prawa autorskie do przesłanego projektu konkursowego;
  • Twój projekt konkursowy nie może naruszać praw osób trzecich, zaś jego treść/tematyka nie może naruszać określonych w Regulaminie Konkursu warunków, w szczególności opisanych w Art. IV Regulaminu.
Zgodnie z Regulaminem Konkursu, składając zgłoszenie uczestnik oświadcza, że przysługują mu/jej osobiste prawa autorskie do utworu będącego projektem konkursowym zgłoszonym do Konkursu. Wygenerowanie projektu/dzieła za pomocą narzędzia AI (sztucznej inteligencji) nie powoduje powstania utworu w rozumieniu prawa autorskiego.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o wiadomość e-mail na adres: [email protected]
Konkurs organizowany jest w ramach realizacji projektu „Szkoła dla wszystkich – od tolerancji do integracji”, który jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki II” (moduł „Popularyzacja nauki”). Numer umowy: POPUL/SN/0295/2023/01.
WAŻNA INFORMACJA
W związku z pojawiającymi się pytaniami o możliwość zgłaszania prac zbiorowych (np. przygotowanych przez całą klasę) informujemy, że w Konkursie udział mogą brać tylko prace indywidualne, czyli takie, w których możliwe jest wskazanie konkretnego Autora/-ki (jednej osoby), która spełnia kryterium przynależności do grupy uczestników, określone w Regulaminie – jest uczniem/uczennicą klas VI-VIII szkoły podstawowej lub uczniem/uczennicą dowolnej klasy szkoły ponadpodstawowej w Polsce. W przypadku występowania w filmie / na zdjęciu innych osób niż Autor/-ka zgłaszanego projektu, osoby te są traktowane wyłącznie jako aktor/osoba występująca. Autor/-ka projektu jest odpowiedzialny/-a za kwestię uzyskania zgody/zgód na publikację wizerunku aktora/osoby występującej w przesłanym na Konkurs nagraniu/zdjęciu (w przypadku osoby niepełnoletniej jest wymagana zgoda od rodzica) – zgodnie z Art. III pkt 7 Regulaminu Konkursu. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób występujących na filmie / zdjęciu w związku z opublikowaniem zwycięskich prac.