Zespół naukowy projektu

  • dr Błażej Dyczewski

    Adiunkt w Katedrze Badań nad Kulturą i Komunikacją w Instytucie Socjologii UMCS. Jest socjologiem zajmującym się badaniem stylów życia młodzieży, komunikacją społeczną i medialną oraz metodami ilościowymi i jakościowymi badań społecznych. Jego zainteresowania naukowe dotyczą takich obszarów, jak: style życia młodzieży, wartości i cele życiowe, a także uczestnictwo w Internecie i komunikacja społeczna. Jest kierownikiem merytorycznym projektu badawczego “Społeczna Diagnoza Uczniów 2018 - Lustro” oraz ekspertem w zakresie analizy danych statystycznych z wykorzystaniem IBM SPSS Statistics. Obecnie kieruje projektem finansowanym z Narodowego Centrum Nauki "Zrozumienie wykorzystania przez młodzież Chatu GPT w Polsce. Konstrukcja kwestionariusza ankiety i jej pilotaż". Uczestnik wielu projektów badawczych dotyczących m.in. młodzieży, problemów związanych z migracją, postaw nabywczych czy żywnością funkcjonalną. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym artykułów w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Prowadzi również szkolenia dla różnych grup zawodowych z zakresu metodologii badań, analizy danych i umiejętności praktycznych w pracy z narzędziami informatycznymi.

  • dr Krzysztof Jurek

    Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, licencjat politologii, adiunkt w Katedrze Socjologii Kultury, Religii i Partycypacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jego zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą problematyki relacji między religią/ religijnością/ duchowością a zdrowiem psychicznym i fizycznym oraz roli i znaczenia czynników społeczno-kulturowych warunkujących jakość życia jednostki. Współautor polskich walidacji narzędzi badawczych uwzględniających elementy duchowości w opiece nad pacjentem lub w pracy zawodowej pracowników medycznych (Spiritual care competence scale – SCCS; Spiritual Well-Being - FACIT-Sp-12; Spiritual Attitude and Involvement List – SAIL; The Duke University Religion Index – DUREL). Ponadto w obszarze jego zainteresowań pozostają kwestie kształtowania tożsamości migrantów, integracji społeczno-kulturowej w kontekście migracji międzynarodowych, kształtowania społeczeństwa wielokulturowego. Redaktor tematyczny (socjologia edukacji) w czasopiśmie Viae Educationis: Studies of Education and Didactics; członek redakcji Zeszytów Naukowych KUL; członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Odział Lubelski PTS; redaktor statystyczny w czasopiśmie Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne; członek Komisji PAN ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich. Autor lub współautor 4 monografii naukowych oraz 67 artykułów naukowych, w tym 40 w czasopismach naukowych oraz redaktor naczelny 3 monografii naukowych. Specjalista w zakresie zarządzania projektami badawczymi i pracami rozwojowymi (studia podyplomowe z zakresu Zarządzania projektami badawczymi i pracami rozwojowymi; Menadżer projektów badawczych). Ekspert z zakresu ilościowej i jakościowej analizy danych.

  • dr hab. Robert Szwed

    Doktor habilitowany, wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Instytucie Socjologii KUL. Stypendysta Fulbrighta (Indiana University Bloomington, USA), Tow. Przyjaciół KUL (London School of Economics, Anglia), stypendysta Erasmus (Cardiff School of Journalism, Media and Cultural Studies). Autor i redaktor książek z zakresu opinii publicznej (Reprezentacje opinii publicznej w dyskursie publicznym, 2011), tożsamości (Tożsamość i obcość kulturowa, 2003, Dylematy tożsamości zbiorowych, 2007, Politics and Identity. Considerations on Ukrainian, Polish and European Identity, 2007), metodologii (Metody statystyczne w naukach społecznych, 2008), komunikacji społecznej (Społeczeństwo wirtualne - społeczeństwo informacyjne, 2003) oraz licznych artykułów opublikowanych w międzynarodowych i krajowych czasopismach naukowych i opracowaniach zbiorowych.