Najbliższe spotkanie: Spotkanie inaugurujące projekt

Szkoła dla Wszystkich

od tolerancji do integracji

App screenshot

Zaplanowane działania

Warsztaty, dyskusje, integracja
W lubelskich szkołach zorganizujemy warsztaty dla uczniów i kadry pedagogicznej o wielokulturowości, znaczeniu tolerancji i otwartości dla kształtowania przyjaznego klimatu w szkole. Zrealizujemy również spotkania z osobami pochodzącymi z odmiennych kultur. Poprzez panele dyskusyjne zintegrujemy środowisko szkolne, naukowe oraz organizacji pozarządowych, zajmujących się obszarem wielokulturowości czy edukacji międzykulturowej.
Konkurs fotograficzny
Zorganizujemy konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którego założeniem jest "uchwycenie" na zdjęciu lub krótkim filmiku realizacji wartości tolerancji i szacunku wobec wszelkiej odmienności, innych ludzi czy promujących równość w życiu codziennym. Zainicjujemy i rozwiniemy wśród uczniów kompetencje w zakresie kształtowania i budowania postaw tolerancji, szacunku, poszanowania praw człowieka.
Platforma współpracy
Wprowadzimy nową jakość we wspólnych relacjach pomiędzy światem badaczy a praktykami poprzez stworzenie trwałej platformy dla efektywnej współpracy, popularyzację osiągnięć naukowych, badań naukowych oraz dobrych praktyk. Miejscem wymiany poglądów będzie – poza wspólnymi spotkaniami – przestrzeń wirtualna.
Ogólnopolskie badania społeczne
Przeprowadzimy ogólnopolskie badanie społeczne wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na temat tolerancji oraz jej znaczenia dla integracji. Diagnoza pozwoli na rozwijanie wiedzy naukowej na temat relacji pomiędzy tolerancją a integracją w szkołach, do których uczęszczają uczniowie cudzoziemscy.

Aktualności

Wydarzenia

  1. Spotkanie inaugurujące projekt

    Date
    Location
    Sala Kinowa (piętro 1) w Centrum Kultury w Lublinie przy ul. Peowiaków 12