Ogólnopolskie badanie uczniów

Styczeń 15, 2024

Rozpoczynamy ogólnopolskie badanie uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych na temat postaw wobec tolerancji, otwartości na wielokulturowość oraz relacji pomiędzy uczniami w środowisku szkolnym.

Badania w tym zakresie, bazujące na dotychczasowych ustaleniach naukowych, pozwolą na rozwijanie wiedzy naukowej na temat relacji pomiędzy tolerancją a integracją w szkołach, do których uczęszczają uczniowie cudzoziemscy. Wstępne wyniki badań ukazują, że jednym z istotnych komponentów integracji społecznej jest subiektywne poczucie przynależności do szkoły. Wysoki poziom przynależności do szkoły świadczy o tym, że szkoła postrzegana jest przez ucznia jako środowisko przyjazne, w którym czuje się bezpiecznie, chętnie w nim przebywa. Silna przynależność do szkoły wiąże się z takimi elementami, jak zachowania prospołeczne, osiągnięcia dydaktyczne czy dobrostan psychospołeczny uczniów.

Po zakończonych badaniach przygotujemy raport z wynikami z przeprowadzonej diagnozy relacji pomiędzy tolerancją a integracją w szkołach, do których uczęszczają uczniowie pochodzący z innych krajów niż Polska. Ponadto opracujemy rekomendacje kierunków i sposobów oddziaływania dla placówek oświatowych, które pomogą nauczycielom w ich codziennej pracy.

Kwestionariusze dostępne są w formie on-line. Wypełnienie ankiety przez grupę docelową jest w pełni dobrowolne, anonimowe i służy wyłącznie celom naukowym. W badaniu udział wezmą wybrane szkoły z terenu całej Polski. Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymaniem ankiety i wzięciem udziału w diagnozie, prosimy o przesłanie stosownej wiadomości na adres e-mail: [email protected] bądź skorzystanie z formularza kontaktowego