Badanie pilotażowe

Grudzień 18, 2023

Rozpoczęliśmy pilotażowe badanie społeczne wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa lubelskiego, na temat tolerancji oraz jej znaczenia dla integracji. Opinie respondentów i doświadczenia z pilotażu zostaną wykorzystane w docelowym kwestionariuszu, który wykorzystamy w realizacji ogólnopolskiej diagnozy.

Badanie skupia się na postawach wobec tolerancji, otwartości na wielokulturowość oraz relacjach pomiędzy uczniami w środowisku szkolnym. Jest to niezwykle istotne w kontekście rosnącej liczby dzieci cudzoziemskich w naszych szkołach oraz ogólnych zmian społecznych zachodzących na świecie.

Udzielane odpowiedzi są w pełni anonimowe i zostaną wykorzystane wyłącznie do celów badawczych oraz dalszych prac nad konceptualizacją narzędzi badawczych.