Reportaż ze spotkania inaugurującego

Październik 30, 2023

Popularyzacja wiedzy naukowej o postawach tolerancji, szacunku, poszanowania godności osobistej wśród uczniów, relacji pomiędzy tolerancją a procesami integracji i współpracy w środowisku szkolnym oraz otwartość na wielokulturowość – to główne cele projektu „Szkoła dla wszystkich – od tolerancji do integracji”, którego inauguracja odbyła się 27 października
w Centrum Kultury w Lublinie.

Spotkanie inaugurujące otworzyli: Ireneusz Samodulski – Prezes Zarządu Fundacji Polskiej Akademii Nauk, Beata Stepaniuk-Kuśmierzak – Zastępca Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Partycypacji oraz dr Jakub Koper – Zastępca Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych. Prezydent Beata Stepaniuk-Kuśmierzak podkreśliła, że Lublin jest już miastem otwartym i
wielokulturowym, jednakże niezbędna jest ciągła praca mieszkańców, instytucji, organizacji pozarządowych nad kształtowaniem postaw tolerancji, dlatego tak ważny jest projekt edukacyjny „Szkoła dla wszystkich - od tolerancji do integracji”.

Podczas wykładu dr Krzysztof Jurek (KUL), ekspert Fundacji Polskiej Akademii Nauk przedstawił wyniki badań przeprowadzonych przez Fundację PAN o integracji społecznej dzieci ukraińskich w polskim systemie oświaty. Wśród najistotniejszych wniosków należy
wyróżnić:
 • uczniowie mają stosunkowo wysokie subiektywne poczucie przynależności do środowiska szkolnego. Z drugiej strony niepokojące jest to, że uczniowi są przekonani o braku pełnej akceptacji ze strony swoich polskich kolegów i koleżanek;
 • w procesie integracji należy brać pod uwagę czynniki o charakterze tożsamościowym (np. społeczno-kulturowym, religijnym), które mogą wzmacniać integrację lub ją ograniczać. Szkoła to doskonałe miejsce do budowania pomostów międzykulturowych np. poprzez zajęcia i warsztaty z zakresu edukacji międzykulturowej.

W dalszej części spotkania odbyły się 3 panele dyskusyjne, moderowane przez dra hab.
Roberta Szweda (KUL):

 • panel środowiska naukowego, w którym uczestniczyli badacze zajmujący się
  problematyką wielokulturowości, edukacją międzykulturową:
  - dr Joanna Bielecka-Prus (UMCS) zaprezentowała badania 1700 nauczycieli dotyczące problemów, z którym zmagają się nauczyciele kształcący dzieci z Ukrainy,
  - dr Joanna Szegda (KUL) przedstawiła wyniki badań poziomu jakości życia dzieci uchodźczych oraz zaprezentowała działania wolontariacie dla dzieci z Ukrainy na terenie Puław.
  - mgr Michał Machul (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) poruszył zagadnienieopieki medycznej nad osobami wielokulturowymi oraz oceny kulturowej.
 • panel środowiska szkolnego, z udziałem:
  - dra Jerzego Jarosińskiego, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie, który wspomniał o działaniach dla uczniów wielokulturowych: programie „Razem w Klasie”; wsparciu językowym poprzez dodatkowe zajęcia z języka polskiego, pracy tłumacza; roli asystentów międzykulturowych; promowaniu kultury międzynarodowej, działaniach antydyskryminacyjnych czy wsparciu psychologicznym i wiele innych
  - Joanny Kahlan, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny w Lublinie, podkreśliła rolę odpowiednio przygotowanej kadry pedagogicznej, w tym psychologa z Ukrainy, włączaniu uczniów międzynarodowych w codzienne życie szkoły, organizacji wydarzeń mających na celu edukację międzykulturową (np.
  tydzień tolerancji).
  - Iwony Pająk, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim, która opowiadała o szczególnej roli i wyzwaniach jakie niesie ze sobą prowadzenie bursy szkolnej w której mieszka ponad 50 dzieci obcokrajowców.
 • panel współpracy międzynarodowej i organizacji pozarządowych, podczas którego
  dyskutowali:
  - Krzysztof Stanowski, Dyrektor Biura-Centrum Współpracy Międzynarodowej, Urząd Miasta, który wymienił narzędzia sprawdzone w pracy z uczniami z innego systemu edukacji, m.in.: nauczycieli-asystentów, książki dla dzieci w języku
  ukraińskim, wymiana młodzieży. Zwrócił uwagę na niewykorzystaną szansę jaką jest wprowadzenie języka polskiego, jako języka obecnego do ukraińskiego systemu oświaty oraz języka ukraińskiego, jako języka obecnego w polskim systemie oświaty. Podkreślił także negatywne skutki tworzenia tzw. klas cudzoziemskich, które są zaprzeczeniem integracji.
  - Aleksandra Kulik, Prezeska Zarządu Fundacji Sempre a Frente podkreśliła, że równie ważne, jak działania dla cudzoziemców w szkołach są inicjatywy, które dzieją się poza szkołą, gdy dzieci mają czas wolny (różne miejsca integracji czy wydarzenia związane m.in. z Europejską Stolicą Młodzieży). Jest to okazja do doskonała okazja
  do integracji i współdziałania. Zwróciła również uwagę na słowo „wrażliwość” jako kluczowe słowo w kontaktach międzynarodowych i pomagające radzić sobie z różnicami.
  - Ewa Pankiewicz ze Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu, w związku ze swoim wieloletnim doświadczeniem w pracy z społecznością międzynarodową, zwróciła uwagę, że istotna jest praca nad własnymi postawami oraz dbanie o własną tożsamość narodową. Wymieniła wiele inicjatyw dla cudzoziemców, np. wsparcie psychologiczne, pomoc asystenta, partnerstwo rodzin, program miasteczka międzykulturowego czy edukację na rzecz pokoju.
  - Aneta Szczykutowicz z Europejskiego Domu Spotkań – Fundacja Nowy Staw opowiedziała o różnorodnych działaniach pomocowy dla grupy 80 uchodźców z Ukrainy, prowadzonych na terenie Polski, m.in.: zapewnienie mieszkania, wyżywienia, możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu, regeneracja psychiczna
  – wsparcie psychologiczne, arteterapia, zajęcia teatralne, nauka języka polskiego, w tym branżowego. W ramach innych projektów międzynarodowych realizowanych przez organizację – zespół międzynarodowych ekspertów wypracował programy edukacyjne, które implementowane są w ramach wymian młodzieżowych, związane z międzykulturowością, różnorodnością kulturową, otwartością czy historią,

 

Źródło: zdjęcia organizatora oraz Urzędu Miasta Lublin (https://www.facebook.com/MiastoLublin/)

Patroni projektu: